پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

برنامه غذایی

برنامه غذایی جدید

بعد از بازگشایی مدارس در دسترس قرار خواهد گرفت

برنامه غذایی بهمن ماه