پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش

Talash Smart School

footer footer

راهنمای اولیا_درس مهارت زندگی(تفکرسازنده)

            راهنمای والدین درس مهارت زندگی (تفکرسازنده)

مقدمه

برنامه درسی ارتقا راهبردهای فکری متفاوت چیست؟

ارتقا راهبردهای فکری متفاوت یک برنامه درسی جدید و مهیج است.این برنامه بر ای کودکان مقطع  پیش دبستان

و دبستان تدوین شده  و هدف آن کمک به پرورش مهارتهای فکری بهتر، شیوه های رفتاری پخته تر و مسئولانه تر

و بهبود عملکرد تحصیلی در کودکان است.

این برنامه درسی چه اهدافی را دنبال می کند:

  1. ارتقا توانایی تفکرو حل مسئله در کودکان
  2. افزایش توانایی استفاده از مهارت های فکری برای انجام رفتار پخته و سنجیده و مسئولانه
  3. افزایش درک کودکان از خود و دیگران
  4. بهبود احساسات کودکان نسبت به خود (به عبارت دیگر، افزایش عزت نفس کودکان)
  5. افزایش توانایی های کودکان برای یادگیری موثر در محیط کلاس

ادامه مطلب...