پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه تلاش

Talash Smart School

footer footer

اهدا جایزه مسابقات قرآن

ساخت ماشین بادی درس علوم پایه دوم

جشن زمستانی پایه دوم

جشن زمستانی پایه دوم

جشن زمستانی پایه دوم

اردوی دنیای بازی پایه اول و دوم

فعالیت ریاضی پایه دوم